ترکیب اعضای کارگروه تخصصی استانی :

این کارگروه مرکب از 5 نفر و از میان گروههای زیر تشکیل می گردد :
1- دونفر از کارشناسان و مربیان مجرب سازمان در رشته مورد نظر
2- یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی
3- یک نفر نماینده از صنایع یا صنوف
4- یک نفر نماینده از مربیان آموزشگاههای آزاد