شرح وظایف کارگروه تخصصی استانی :

1- ثبت نام مسئول کارگروه در انجمن های تخصصی جهت تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه رشته مربوطه
تبصره 1 : تهیه صورتجلسات کارگروه ها با تأیید اعضاء توسط مسئول کارگروه انجام می گیرد.
تبصره 2 : اطلاعات ثبت شده در انجمن تخصصی می بایست براساس نظر اکثر اعضای کارگروه رشته مربوطه باشد
2- برگزاری جلسات کارگروه استانی حداقل یکبار در ماه
3- برنامه ریزی جهت تهیه و تدوین پروژه مراحل شهرستانی و استانی مسابقات ملی مهارت
4- شناسایی نیازهای آموزشی کارشناسان و برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان رشته
5- تهیه و تدوین فهرست ابزار و مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز مراحل شهرستانی و استانی مسابقات ملی مهارت
6- تعامل با صنایع و دانشگاه ها به منظور استفاده از متخصصین برون سازمانی و فضای کارگاهی مناسب و مطابق با تکنولوژی روز
7- شناسایی حامیان مراحل شهرستانی و استانی و کشوری مسابقات ملی مهارت در زمینه های آموزشی ، مالی و تجهیزاتی
8- آسیب شناسی مسابقات برگزار شده در سطح شهرستان و استان در رشته مربوطه
9- برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای آماده سازی قبل از مرحله کشوری